تجهیزات عمومی

تجهیزات عمومی :

تجهیزات عمومی آزمایشگاهی دستگاه هایی هستند که تقریبا در تمامی آزمایشگاه ها وجود دارند و به طور گسترده ای در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. مجموعه کاملی از تجهیزات عمومی آزمایشگاهی قابل ارائه شامل :

سمپلر، آون، انکوباتور،آب مقطرگیری، انواع پمپ خلاء، انواع دستگاه های BOD و COD متر، آنالایزرهای رنگ سنجی، اسپکتروفتومترها، PH متر، مولتی متر، میکروسکوپ، هات پلیت و انواع ترازوهای حسای دیجیتالی و … می باشند.