ساخت دستگاه و قطعات آزمایشگاهی طبق سفارش                                        

شرکت کارن پژوه سپنتا قادر به ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و برخی قطعات دستگاه ها مطابق نقشه ارائه شده توسط مشتریان می باشد.